SÄHKÖLAITTEIDEN LÄMPÖKUVAUS

Ennakoiva kunnossapito on tärkeä turvallisuustekijä ja tuotannon tehokkuuden tae teollisuudessa. Sähkölaitteiden vaihtuvat kuormitustilanteet ja käyttölämpötilat aiheuttavat lämpölaajenemisen ja kutistumisen takia liitosten löystymistä ja sitä kautta lisääntynyttä liitosresistanssia. Ne aiheuttavat usein ennakoimattomia vikatilanteita. Lämpökamera havaitsee löystymät, hapettumat, ylikuormat, vinokuormat, kompensointilaitteistojen väärän toiminnan, viallisten laitteiden aiheuttaman lämpenemisen sekä väärin mitoitettujen komponenttien lämpenemisen.

Lämpökamera on tehokas sähkölaitteiden tarkastuksessa nimenomaan nopean vertailukyvyn ansiosta. Laitteistojen huollon kiireellisyys ja kriittisyys määritetäänkin pääosin lämpötilaeron perusteella. Kuormitusvirtojen mittaus on myös tärkeää tehdä ja tiedot kulkevat nykyisin kätevästi lämpökuvadatan mukana suoraan raporttiin. FLIRin lämpökameramallistosta löytyy sähkölaitteiden lämpökuvaukseen useita, myös varsin edullisia malleja.

Lämpökamera ja sähkökaapit

Tarkastusta varten sähkökaappi on toki edelleen avattava ja kosketussuo­jat on poistettava, joten tarkastusta tekevän henkilön on syytä olla suorit­tanut ainakin SFS6002 mukainen säh­kötyöturvallisuuspätevyyskoulutus. Lisäksi kuvaajan on syytä huomioida se, että kiiltäväpintainen metalli ei juu­rikaan kykene säteilemällä siirtämään lämpöä, joten kiiltävästä suorasta me­tallipinnasta ei voi saada luotettavaa mittaustulosta tai edes oikeita lämpö­tilaeroja. Tätä ilmiötä kutsutaan mata­laksi emissiivisyydeksi.

Sähkölaitteiden lämpökuvaajan on myös syytä tarkastaa johtimissa kul­kevat virrat, jotta kuormitustilanne olisi selvillä. Lämpökuvausta ei kan­nata tehdä, mikäli kuvattava laitteisto toimii alle 40 % kuormituksella, koska tällöin havaittavat lämpötilapoikkea­mat näyttävät paljon normaalitilannetta pienemmiltä. Kuormituksen tulisi olla vähintään puoli tuntia yli tuon mainitun 40 % eikä sähkökaapin saisi olla auki useita minuutteja, jottei ilma pääse vii­lentämään kuvattavia pintoja liikaa.

Lämpökameramallin vähimmäisvaatimukset sähkölaitteistojen lämpökuvakseen määrää ST-kortti (53.62) seuraavasti:

·         Ainakin yhden pisteen suora lämpötila nähtävissä näyttöruudulta (mittauspiste)

·         Radiometrinen lämpökuva

·         Lämpötilan mittaaminen ±2 C tarkkuudella +100°C saakka ja yli +100°C lämpötilassa ±2% tarkkuudella

·         Mahdollisuus emissiivisyyden ja heijastuneen lämpötilan säätöön

·         Pikselimäärä vähintään 19 200 (esim. 160×120)

·         Lämpötilaerot 0,1 asteen portain

Sähkön jakelu ja lämpökuvaus

Samoin kuin sähkökaappien tapauk­sessa, myös sähkön jakeluverkossa voi esiintyä samanlaisia ongelmia lii­tosten kanssa. Hapettumat ja löystymät aiheuttavat vaaran sekä itse jake­lulle että myös ihmisille. Myös muun­tajien öljyn pinnankorkeus löytyy läm­pökuvauksella.

Nykyisin lämpökuvaus voidaan suo­rittaa myös drone-lennokeilla, jotka on varustettu lämpökameralla. Dronet mahdollistavat laajojen alueiden tarkas­tamisen turvallisesti ja ne auttavat myös pääsemään riittävälle kuvausetäisyydel­le liitoskohtien tarkastusta varten. Sa­malla myös kaukolämpöverkon tarkas­tus onnistuu vaivattomammin.

Järjestämme myös sähkölaitteiden lämpökuvauskoulutusta. Katso seuraava koulutustilaisuus ja lue lisää koulutuksesta alla olevasta linkistä.