LVIK

Lämmönjakelun epätasaisuudet, lämpöpatterien ilmaustarpeet, kylmälaitteiden toiminta ja muu talotekniikan toimivuus voidaan todeta lämpökameran avulla hyvin helposti. Kiiltävien metallipintojen lämpötilaerot eivät tosin näy suoraan, joten esimerkiksi ilmanvaihtoputkien kohdalla täytyy käyttää muita tapoja todeta lämpötilaerot.

Lämpökameran kyky näyttää pienetkin erot auttavat ongelman havaitsemisessa ja vian analysoinnissa. Lämpökamera on vasta muutaman vuoden ajan ollut laite, joka on kätevä ottaa mukaan mihin tahansa ja jonka on voinut hankkia vain muutaman sadan euron investoinnilla. Lämpökamera erottelee tarkasti pintalämpötilojen eroja ja antaa myös samalla lämpötilalukeman halutusta kohdasta. Se avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia talotekniikan tarkastajille, asentajille ja huoltajille. Seuraavassa tarkastelemme muutamia yleisiä käyttökohteita.

Lämmityslaitteet, ilmanvaihto ja lämmön jakelu

Koska lämpökamera näkee ympäris­tönsä pääasiassa pintalämpötilojen eroina, on lämpökameran esiintuo­mista lämpöjäljistä helppo päätellä esimerkiksi lämpöpatterien ilmaustar­peet, lattialämmityskaapelien tarkat sijainnit, lämpövuodot ja ilmavuodot, kosteusvauriot ja eristeiden puutteet. Myös koko rakennuksen yleistä ener­giatehokkuutta on helppo visuaalisesti arvioida.

Lämpökamera antaa nopean yleis­kuvan ja sen ylivertaisuus perustuukin hyvin pitkälti vertailumahdollisuuksiin. Usein emme tiedä, mikä on normaaliti­lanne, toisin sanoen emme tiedä miltä jonkin pitäisi lämpökuvassa näyttää tai mitkä kyseisen lämpökuvauskohteen normaalit lämpötilat pitäisivät olla. Normaalien lämpötilojen määrittelyssä auttaa samankaltaisten kohteiden ver­tailu. Lämpöjäljen perusteella voimme useimmiten määritellä vian tyypin ja si­tä ei meille esimerkiksi infrapunaläm­pömittari kerro.

Kylmälaitteiden toiminnan tarkas­tus lämpökameralla perustuu myös lämpöjälkien tunnistamiseen lämpö­kuvasta.

Lämpökuvauksen hyödyt

Lämpökameran käytön hyödyt ovat LVIK-laitteistojen yhteydessä moninai­set, mutta lämpökamera auttaa erityi­sesti vikojen ennakoinnissa ja korjaus-töiden jälkitarkastuksessa. Samalla myös avautuu silmin nähtäväksi myös uusi ajattelutapa, jossa energian sääs­tötoimet voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin.